عنوان دوره های دهگانه و دوره های فرعی استارمس

دوره ی نوباوگان ۲ (این مرحله به صورت آزمایش در حال اجراست)

در این دوره کودکان تنها با شعر و آهنگ و نمایش کار می کنند و با کمک مربی داستان هایی را می سازند که موضوع آن ها ریاضی است و یا با مسئله ای مواحه می شوند که محتوای ریاضی دارد. در این دوره هیچ عددی به کار نمی رود و هیچ عملیاتی با بچه ها کار نمی شود.

دوره ی سپید مرحله ی اول

نخستین دوره استارمس که برای کودکان پیش دبستانی تعریف شده است.

دوره ی سپید مرحله ی دوم

دوره ی سپید مرحله ی سوم

محتوای دوره ی سپید 3

دوره ی بنفش مرحله ی نخست

دوره ی بنفش دومین دوره برای کودکان پیش دبستانی است

محتوای دوره ی بنفش 1

دوره ی بنفش مرحله ی دوم

دوره ی بنفش دومین دوره برای کودکان پیش دبستانی است

محتوای دوره ی بنفش مرحله ی دوم

دوره ی بنفش مرحله ی سوم

دوره ی بنفش دومین دوره برای کودکان پیش دبستانی است

محتوای دوره ی بنفش مرحله ی

دوره ی یاسی

تابستان بین پیش دبستان و پایه ی اول

دوره ی نیلی مرحله ی نخست

نخستین دوره برای پایه ی اول

محتوای مرحله ی نیلی دوره ی نخست

دوره ی نیلی مرحله ی دوم

نخستین دوره برای پایه ی اول

محتوای دوره ی نیلی مرحله ی دوم

دوره ی نیلی مرحله ی سوم

نخستین دوره برای پایه ی اول

محتوای دوره ی نیلی مرحله ی سوم

دوره ی آبی مرحله ی اول

دومین دوره برای پایه ی اول

محتوای دوره ی آبی مرحله ی نخست

دوره ی آبی مرحله ی دوم

دومین دوره برای پایه ی اول

محتوای دوره ی آبی مرحله ی دوم

دوره ی آبی مرحله ی سوم

دومین دوره برای پایه ی اول

محتوای دوره ی آبی مرحله ی سوم

دوره ی ارغوانی

تابستان بین پایه ی اول و دوم

دوره ی سبز مرحله ی اول

نخستین دوره برای پایه ی دوم

محتوای دوره ی سبز مرحله ی نخست

دوره ی سبز مرحله ی دوم

نخستین دوره برای پایه ی دوم

محتوای دوره ی سبز مرحله ی دوم

دوره ی سبز مرحله ی سوم

نخستین دوره برای پایه ی دوم

محتوای دوره ی سبز مرحله ی سوم

دوره ی زرد مرحله ی اول

دومین دوره برای پایه ی دوم

محتوای دوره ی زرد مرحله ی نخست

دوره ی زرد مرحله ی دوم

دومین دوره برای پایه ی دوم

محتوای دوره ی زرد مرحله ی دوم

دوره ی زرد مرحله ی سوم

دومین دوره برای پایه ی دوم

دوره ی نارنجی مرحله ی نخست

نخستین دوره برای پایه ی سوم

محتوای دوره ی نارنجی مرحله ی نخست

دوره ی نارنجی مرحله ی دوم

نخستین دوره برای پایه ی سوم

محتوای دوره ی نارنجی مرحله ی دوم

دوره ی نارنجی مرحله ی سوم

نخستین دوره برای پایه ی سوم

محتوای دوره ی نارنجی مرحله ی سوم

دوره ی قرمز مرحله ی نخست

دومین دوره برای پایه ی سوم

محتوای دوره ی قرمز مرحله ی نخست

دوره ی قرمز مرحله ی دوم

دومین دوره برای پایه ی سوم

محتوای دوره ی قرمز مرحله ی دوم

دوره ی قرمز مرحله ی سوم

دومین دوره برای پایه ی سوم

محتوای دوره ی قرمز مرحله ی سوم

دوره ی قهوه ای مرحله ی نخست

نخستین دوره برای پایه چهارم

محتوای دوره ی قهوه ای مرحله ی نخست

دوره ی قهوه ای مرحله ی دوم

نخستین دوره برای پایه چهارم

محتوای دوره ی قهوه ای مرحله ی دوم

دوره ی قهوه ای مرحله ی سوم

نخستین دوره برای پایه چهارم

محتوای دوره ی قهوه ای مرحله ی سوم

دوره ی مشکی مرحله ی نخست

دومین دوره برای پایه ی چهارم

دوره ی مشکی مرحله ی دوم

دومین دوره برای پایه ی چهارم

دوره ی مشکی مرحله ی سوم

دومین دوره برای پایه ی چهارم

دوره ی سرخابی

تابستان میان پایه ی سوم و چهارم

فهرست
logo-samandehi