ابزارهای استارمس

تمامی ابزارهایی که در این صفحه می بینید تنها یک نمونه از یک دسته ی بزرگ هستند

شماران

نخستین طاس ده وجهی در جهان است که در پکیج استارمس به ثبت اختراع رسیده است. بسیاری از مفاهیم پایه توسط این ابزار به عینیت کودکان در می آیند و از این راه بچه ها مفاهیم را بدون آموزش مستقیم درک می کنند.

چوبک

ابزاری ساده ولی قدرتمند است که هم بازی های مغزورزی و هم بازی های ریاضیاتی با این ابزار انجام می شود

صفحه ی بازی

انواع صحفه های بازی استارمس که هریک برای مقصودی خاص طراحی شده اند

کارت زمان ۱: مفهوم زمان

کارت هایی که کودکان از مفهوم زمان تا زمان های اصلی و زمان های فرعی و ساعت های عصر را با همین کارت ها بازی می کنند.
کارت مفهوم زمان

کارت های زمان ۲

با این کارت ها کودکان با چهار زمان اصلی بازی می کنند. آن ها در طول این بازی ها با زمان های راس ساعت، ربع، نیم، و ۴۵ دقیقه آشنا می شوند.
کارت ساعت 2

کارت های زمان ۳

کودکان با این کارت ها بازی هایی می کنند که طی آن ها با زمان های فرعی و ثانیه ها سر و کار دارند.
کارت زمان 3

کارت پول ۱ قلک

بچه ها با این کارت ها با مفهوم ریال آشنا می شوند. در این مرحله نخست آن ها با یک تا ۹۹ ریال آشنا می شوند.
کارت پول 1

کارت پول ۲ همیان

با این کارت ها کودکان به مقادیر بالاتری از مبالغ پول دست می یابند که با پایه ی تحصیلی شان منطبق است و تا مبالغی ادامه دارد که ارقام اعداد آن ها را در کتاب درسی آموخته اند یا به زودی می آموزند. از یکصد ریال تا یک هزار ریال متغیر است.
کارت پول 2

کارت پول ۳ گاوصندوق

بچه ها با بازی کردن با این کارت ها با مبالغ بالای پول آشنا می شوند. این کارت ها هم با توجه به ارقامی که آن ها در کتاب ریاضی خوانده اند هم با اعداد بزرگ و هم با کاربرد پول با مقادیر بالا آشنا می شوند.
کارت پول 3

سکه نما

برای پرورش هوش اقتصادی بچه ها سکه هایی درست شبیه به سکه های واقعی تولید شده است. بچه ها با این سکه ها فروشگاه بازی می کنند و از این راه هم مشاغل مختلف را تجربه می کنند و هم کسب درآمد، پس انداز، و هزینه کردن را می آموزند.

کارت طول ۱ مورچه

این کارت ها نخستین دسته از مجموعه ی کارت های آموزش طول هستند. با این کارت ها کودکان طول هایی در حد سانتیمتر و میلیمتر را می آموزند.
کارت طول مورچه

کارت طول ۲ لاک پشت

با این دسته از کارت بچه ها طول های بین ده متر تا کمتر از یکصد متر را می آموزند.
کارت طول 2

کارت طول ۳ خرگوش

کودکان با این کارت ها بازی می کنند و طی این بازی ها با طول هایی از ده ها تا صدها متر سر و کار دارند.
کارت طول 3

کارت طول ۴ اسب

بچه ها با بازی هایی که با این کارت ها می کنند مدام با طول هایی در حد کیلومتر سر و کار دارند و مسئله هایی با این مقادیر را حل می کنند.
کارت طول 4

کارت جرم ۱ پسته

دسته ی کارت های جرم برای بازی کودکان با مقیاس های جرم طراحی شده اند. این دسته برای وزن های کمتر از کیلو به کار می رود.
کارت جرم 1

کارت جرم ۲ پاکت

کودکان با این کارت ها بازی می کنند تا مفاهیم جرم با مقادیر یک تا چند کیلو را بیاموزند.
کارت آموزش جرم

کارت جرم ۳ کارتن

بچه ها با این کارت ها بازی می کنند تا با مقادیر جرم بین چند کیلو تا چندده کیلو را بیاموزند.
کارت جرم 3

کارت جرم ۴ وانت

با این کارت ها بچه ها مفهوم تن و ابعاد مرتبط با آن را می آموزند. این کارت ها بر اساس اعداد و ارقامی که بچه ها در کتاب ریاضی خوانده اند یا به زودی می خوانند به آن ها داده می شود.
کارت جرم 4

کارت ضرب

۸۱ عدد کارت های ضرب در ۹ ستون و ۹ نماد با ارتباط میان مفاهیم و عملیات. در هریک از کارت ها بازیکنان یکی از ضرب ها را می بینند و در طول بازی خواسته یا ناخواسته مجبور به تکرار مداوم آن هستند. با این کارت ها ضرب به حافظه ی بچه ها سپرده می شود.
کارت ضرب ستون 9

پشت کارت ضرب

این یکی از شاهکارهای آموزش مفاهیم برای یادگیری مضرب ها و مقسوم علیه های اعداد است. با این تصاویر کودکان بازی های هوشی، فکری و آموزش زیادی را هم در سطح مفاهیم و هم در سطح عملیات انجام می دهند.
خواص اعمال

مثلثات

تعداد زیادی مثلث های پلاستیکی برای بچه ها تولید شده که برای بعد از پایه ی سوم آن ها کاربرد دارد. بچه ها سخت ترین تانگرام ها را می سازند. که این تانگرام ها قابل انعطافند و از راه های متفاوت به اشکال مختلف ساخته می شوند.

پین یا میخک

قطعات کوچکی هستند که هم کار به پیوند دادن چوبک ها را می کنند و هم برای بازی هایی مانند سودوکوی خاص استارمس کاربرد دارند.
فهرست
logo-samandehi