قیمت ابزارهای هریک از دوره های استارمس

پکیج مرحله ی اول دوره ی سپید

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
30000 تومان

پکیج مرحله ی دوم دوره ی سپید

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی سوم دوره ی سپید

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی اول دوره ی بنفش

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000تومان

پکیج مرحله ی دوم دوره ی بنفش

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی سوم دوره ی بنفش

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی اول دوره ی نیلی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
15000 تومان

پکیج مرحله ی دوم دوره ی نیلی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی سوم دوره ی نیلی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی اول دوره ی آبی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی دوم دوره ی آبی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی سوم دوره ی آبی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی اول دوره ی سبز

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
15000 تومان

پکیج مرحله ی دوم دوره ی سبز

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی سوم دوره ی سبز

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی اول دوره ی زرد

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی دوم دوره زرد

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی سوم دوره ی زرد

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی اول دوره ی نارنجی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی دوم دوره نارنجی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
15000 تومان

پکیج مرحله ی سوم دوره ی نارنجی

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
نامشخص

پکیج مرحله ی اول دوره ی قرمز

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
10000 تومان

پکیج مرحله ی دوم دوره قرمز

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
نامشخص

پکیج مرحله ی سوم دوره ی قرمز

این پکیج غیر قابل فروش است و فقط هزینه ی تمام شده ی آن همراه ثبت نام دریافت می شود
نامشخص
فهرست
logo-samandehi